2023 Eğitim Vizyonu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 eğitim vizyonumuzu bugün saat 14:00’te açıklamıştır.

2023 Eğitim Vizyonu’nda Öne Çıkan Başlıklar ve Hedefler:

2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ

 • Eğitim sistemleri, içinden çıktığı medeniyetler kadar evrensel insanlık değerleriyle de harmanlanırlar.
 • Eğitimin ana öğesi ve baş öznesi insandır.
 • Yetiştirmek istediğimiz insan profilini ortaya koymadan ve Türkiye’nin eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirlemeden ruhu, istikameti, gaye ve felsefesi olan bir evrensel pedagoji yaratmamız güçtür. Bu bakımdan insan, 2023 Eğitim Vizyonu’nun odak noktasıdır.
 • Eğitimde başarının yegâne ölçüsü ders notları, sınav sonuçları, zekâ testleri ve mezuniyet sonrası edinilen mesleklerin maaşlarından ibaret olamaz.
 • Düşünce, duygu ve eylemi insanda birleştiremeyen, kuramı ve pratiği uzlaştıramayan bu tek kanatlı uçma hevesi en önemli sorunumuzdur.
 • Edip Cansever’in bir şiirinde de ifade ettiği gibi:
  İnsan yaşadığı yere benzer
  O yerin suyuna, o yerin
  toprağına benzer
  Suyunda yüzen balığa
  Toprağını iten çiçeğe…
 • Bugünden başlayarak, 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modelimiz ile 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel hedefi, ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze konumlandıran bir varlık ve bilgi anlayışını yeşertmektir.

TEMEL POLİTİKAMIZ

 • Eğitim kurumunun temel çıkış noktası bireyin kendini bilmesini ve tanımasını sağlamaktır. Çocuk, ebeveyn ve öğretmen kendileri ve çevrelerindekileri tanıdığında birlikte gelişme imkânı doğacaktır.
 • Bu doğrultuda 16 yıllık süreçte yapılanlara, ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde yeni halkalar eklenecektir.

İÇERİK VE UYGULAMA

 • Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tüm okullarda Tasarım- Beceri Atölyeleri kurulacaktır.
 • Temel becerilere ilişkin zorunlu derslerin korunması şartıyla, zorunlu ders saat ve çeşitleri azaltılarak, derinleşmeye, kişiselleştirmeye ve uygulamaya zaman ayrılacaktır.
 • Müfredatlar tüm kademelerde bütüncül, yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yapılandırılacaktır.

OKUL GELİŞİM MODELİ

 • Çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer aldığı “Okul Gelişim Modeli” kurulacaktır.

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

 • Ülke genelinde yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemine geçilecektir.
 • Öğrenmenin geliştirilmesine ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılacak Öğrenme Analitiği Platformu yapılandırılacaktır.
 • Öğretmen, aile, okul yöneticisi ve eğitim yöneticisi tarafından kullanılan veri tabanları sadeleştirilerek bütünleştirilecektir.
 • Veriye dayalı yönetimle öğretmenlerimiz, okul ve eğitim yöneticilerimiz üzerindeki bürokratik iş yükü azaltılacaktır.
 • Bakanlığın tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecektir.
 • Okul bazında veriye dayalı yönetime geçilecektir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacaktır.
 • Çocuklarımızın her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sistemi” kurulacaktır.
 • Belirlenecek olan sınıf düzeylerinde sistemin ve alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görmek amacıyla herhangi bir notlandırma olmaksızın “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” yapılacaktır.
 • Okul ve öğrenme ekosistemindeki iyileşmeler doğrultusunda sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılacaktır.
 • Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecektir.
 • Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri izlenecektir.
 • Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacaktır.
 • Yeterlik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

 • Mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler bilgi ve deneyim artırmak için yurt dışına gönderilecektir.
 • Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır.
 • Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” açılacaktır.
 • İhtiyaç duyulan ölçütleri taşıyan eğitim fakültelerinde, öğretmen yetiştirme programları özgün bir yapılanmayla uygulama ağırlıklı düzenlenecektir.
 • Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılacaktır.
 • Sözleşmeli öğretmenlerimizin zorunlu görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
 • Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır.
 • Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yeni bir teşvik mekanizması kurulacaktır.
 • İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır.
 • Ücretli öğretmenlerimizin ücretleri iyileştirilecektir.
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimi lisansüstü düzeyde desteklenecektir.
 • Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
 • Öğretmenlerimiz bir yan dal sahibi olacaktır.
 • Okul yöneticilerinin özlük hakları iyileştirilecektir.

OKULLARIN FİNANSMANI

 • Millî Eğitim Bakanlığının diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ve projelerle bir kaynak kapasitesi oluşturulacaktır.
 • Eğitime yapılan hayırsever bağışlarının daha etkili yönetilmesi için il ve bakanlık düzeyinde bir yapı kurulacaktır.
 • Okulun kendi koşullarında gelişimini desteklemek için her okula Okul Gelişim Planı hedefleriyle uyumlu okul gelişim bütçesi verilecektir.
 • Mesleki Teknik Eğitim kurumlarının altyapı ve donanım gereksinmelerinin karşılanmasında döner sermaye gelirleri yeni bir modele kavuşturulacaktır.
 • Finansman yöntemleri çeşitlendirilecektir.

TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

 • Teftiş sistemimizde inceleme, araştırma ve soruşturma ile kurumsal rehberlik bileşenleri ayrılarak iki ayrı uzmanlık alanı oluşturulacaktır.
 • Bakanlık müfettişlerine eğitim politika ve uygulamalarındaki uyumun sağlanması, izlenmesi ve raporlaştırılmasına ilişkin yeni bir rol verilecektir.
 • Teftiş sistemimizde rehberlik işlevi, Okul Gelişim Modeli’ne yönelik olarak yapılandırılacaktır.
 • Kurumsal rehberlik ve teftiş hizmetleri yapılandırılacaktır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 • Kariyer Rehberliği Sistemi kurularak çocukların kendilerini ve meslekleri tanıma ile kariyer seçimi süreçleri yapılandırılacaktır.
 • PDR hizmetlerinin eğitim sistemindeki yeri, yapısı, işlevleri ve mevzuat alt yapısı yeniden düzenlenecektir.
 • Kültürel kodlarımız dikkate alınarak rehberlik hizmetlerinde kullanılacak yeni ölçme araçları geliştirilecektir.
 • Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin (RAM) yapısı güncel ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara cevap verme ekseninde yeniden ele alınacaktır.
 • Rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılacaktır.

ÖZEL EĞİTİM

 • Özel gereksinimli çocukların tespiti için Türkiye genelinde il bazlı taramalar yapılacak ve ihtiyaç haritaları oluşturulacaktır.
 • Özel gereksinimli çocuklarımıza özel eğitim hizmetinin yayılımı için mobil platformlar kurulacaktır.
 • Yerel yönetimlerin özel eğitim alanında faaliyet göstermesi teşvik edilerek ihtiyaç duyulan müfredat ve öğretmen mesleki gelişim programları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacaktır.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır.

ÖZEL YETENEK

 • Özel yetenekli bireylerin eğitimi için yeni bir mevzuat hazırlanacaktır.
 • Özel Yeteneklilerin Eğitimi, Bilim ve Değerlendirme Kurulu kurulacaktır.
 • Bilim Sanat Merkezleri yeniden yapılandırılacaktır.
 • Özel yeteneklilere yönelik okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar gözden geçirilecektir.
 • Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir.
 • Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacaktır.
 • Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri geliştirilecektir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • Farklı okul türleri ve programlarına göre çocukların öncelikle gereksinim duyduğu beceriler geliştirilecektir.
 • Yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliliklerini geliştirmeye yönelik lisansüstü programlar açılacak ve uluslararası sertifika programlarına devam etmelerine ilişkin imkânlar sunulacaktır.
 • İngilizce öğrenimi çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecektir.
 • İngilizce öğreniminde erken çocukluk için etkileşimli, oyun temelli öğretim materyalleri ve teknikleri kullanılacaktır.
 • İngilizce öğreniminde öğretim kademelerindeki çocukların özellikleri dikkate alınarak kullanılan yöntemler çeşitlendirilecektir.
 • Ülke genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacaktır.
 • Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacaktır.
 • Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir.

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

 • Türk Eğitim Sisteminde farklı aktör ve kurumların katılımıyla dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacaktır.
 • Dijital eğitim ve öğretim materyallerini belli kalite standartlarında kullanıma sunacak Ulusal Dijital İçerik Arşivi oluşturulacaktır.
 • Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler desteklenerek teşvik edilecektir.
 • Öğrenmede dijital ortam ve materyallerinin kullanım yaygınlığına bağlı olarak bu ortamlardaki öğrenmeyi ölçmek ve değerlendirmek üzere araçlar geliştirilecektir.
 • Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulacaktır.
 • Dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirilecek ve öğretmen eğitimi yapılacaktır.

ERKEN ÇOCUKLUK

 • 5 yaş, erken çocukluk eğitiminde zorunlu olacaktır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı yetki ve organizasyonunda farklı kurumlar tarafından yürütülen erken çocukluk eğitiminin niteliğini artırmak için ortak kalite standartları geliştirilerek uygulanacaktır.
 • Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacaktır.
 • Şartları elverişsiz okullarda erken çocukluk eğitimi alan çocukların beslenme ihtiyacı karşılanacak, ailelere materyal desteği sağlanacaktır.
 • Yaz dönemlerinde çocuklar ve ailelerin talepleri doğrultusunda oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları pilot okullardan başlayarak açılacaktır.
 • Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.
 • Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem oluşturulacaktır.
 • Şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır.

TEMEL EĞİTİM

 • Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi gereği için kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır.
 • Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik Tasarım – Beceri Atölyeleri kurulacaktır.
 • İlkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacaktır.
 • Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacaktır.
 • İlkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacaktır.
 • İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacaktır.
 • Yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır.
 • Okullar arası başarı farkı azaltılarak okulların niteliği artırılacaktır.

ORTAÖĞRETİM

 • Ortaöğretimde esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders çizelgesine bağlı olarak ders saatleri azaltılacaktır.
 • Ortaöğretimde çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri yapılandırılacaktır.
 • Ortaöğretimde çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacaktır.
 • Alan seçimi 9. sınıfta başlatılacaktır.
 • Pansiyon hizmetlerinin niteliği iyileştirilecektir.
 • Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına geçilecektir.
 • Akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır.
 • Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır.
 • Okul pansiyonlarında hizmet standartları oluşturularak hizmet kalitesi artırılacaktır.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

 • Çocukların bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi için ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacaktır.
 • Fen ve sosyal bilimler liselerinin amaç ve işlevi doğrultusunda görev yapacak öğretmenler ve okul yöneticileri için ölçütler geliştirilecektir.
 • Fen ve sosyal bilimler liselerindeki çocuklarımızın üniversitelerin araştırma olanaklarından ve laboratuvarlarından yararlanmaları sağlanacaktır.
 • Üniversitelerdeki bilim insanlarının çocuklarımıza eğitim ve araştırma koçu olmasına ilişkin gönüllük esasına ve teşvik mekanizmasına dayalı bir sistem yapılandırılacaktır.
 • Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliği iyileştirilecektir.
 • Fen ve sosyal bilimler liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri artırılacaktır.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

 • Çocuklarımızın akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek için İmam Hatip Okullarıyla yükseköğretim kurumları arasında iş birliği geliştirilecektir.
 • Çocuklarımızın Arapça ve İngilizce dil becerilerini geliştirmek için yaz okulu programları açılacaktır.
 • İmam Hatip Okullarındaki program çeşitliliği korunarak mesleki ve akademik ders saati ile ders türü azaltılacaktır. Yönelime bağlı modüler bir yapı kurulacaktır.
 • İmam hatip okullarının müfredat, ders yapısı ve dil yeterlikleri iyileştirilecektir.
 • İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülecektir.
 • Mesleki ve teknik eğitimde müfredatlar esnek ve modüler olarak yapılandırılacaktır. Alan eğitimleri 9. sınıfta başlayacaktır.
 • Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin, öğrenimleri devam ederken protokol ve iş birlikleriyle gerçek iş ortamlarında kalma süreleri artırılacak, sektörlere göre stratejileri farklılaştırılacaktır.
 • Türkiye’nin rekabet gücü yüksek millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştirilecektir.
 • Mesleki ve teknik eğitim okullarında üretilen başarılı projelere mikro kredi sağlanacaktır.
 • Türkiye’nin dış ticaretinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışında mesleki ve teknik eğitim imkânları oluşturulacaktır.
 • Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması sağlanacaktır.
 • Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik, erişim imkânları artırılacaktır.
 • Yeni nesil müfredatlar geliştirilecektir.
 • Eğitim ortamları ve insan kaynakları geliştirilecektir.
 • Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları yetiştirilecektir.
 • Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.
 • Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecektir.

ÖZEL ÖĞRETİM

 • Özel öğretimde haksız rekabet olmaması için gereken önlemler çeşitlendirilecektir.
 • Özel öğretim kurumlarına yönelik teftiş ve rehberlik sistemleri, öğrenme merkezli olarak dönüştürülecektir.
 • Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmi eğitim kurumları arasında iş birlikleri desteklenecektir.
 • Özel öğretim kurumlarının mahalli ve merkezi kamu kurumlarıyla olan ilişkisine yönelik bürokratik iş ve işlemler sadeleştirilecektir.
 • Özel öğretim kurumlarına yönelik yönetim ve teftiş yapısının etkililiği artırılacaktır.
 • Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

HAYAT BOYU ÖĞRENME

 • Yaş itibariyle örgün eğitim kapsamı dışında kalmış vatandaşlarımıza uygulanan müfredat sadeleştirilecektir.
 • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi kurulacaktır.
 • 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan okuryazarlıklara ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri düzenlenecektir.
 • Hayat boyu öğrenme programlarına yönelik nitelik ve erişim artırılacaktır.

SÖZÜN SONU İŞİN BAŞI

2023 Eğitim Vizyonu, toplumumuzun ortak geleceği paydasında her kesimde seslendirilen daha iyi bir eğitim beklentisine ilişkin kaygı ve umudu temsil etmek iddiasındadır.

Kısacası, 2023 Eğitim Vizyonu’nun sorgulanması ve eleştirisi kendi içimizde hiç sonlanmayacak.

2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili ayrıntılı bilgiye erişim için tıklayınız.

Facebook Yorumları

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.