Cumhuriyetin 100. Yılında Türkçe ve Yabancı Dil Eğitimi; Ölçme-Değerlendirme İşlemleri
0

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılından başlamak üzere bir dizi yenilikler yapmaya başlamıştır. Sınav sistemi değişikliklerine değinmeden önce genel olarak okul kurallarından bahsetmek çok daha doğru olacaktır.  Bu kapsamda öncelikle Merkezi ve okul bünyesinde yapılacak olan sınav sisteminde yenilikler başlatmıştır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde güncelleme yapılmış ve Ortak Sınavlar ile ilgili Yönerge yayınlanarak öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninde dikkat edilmesi gereken maddeler açıklanmıştır.

1 | Eğitim Her Yerde

Söz konusu bu yapılan değişiklikler kapsamında;

Öğrencilerin okula telefon – akıllı saat vb. kayıt edici özelliği olan cihazlarla gelmesi yasaklanmış olup, aksine hareket eden öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri getirilmiştir.

Velilerin okula girişlerinde eğitim öğretim saatlerinde, belge işlemleri haricinde kısıtlama getirilmiş olup, sadece idareci ve öğretmen ile görüşebilecektir. Sınıflara girmesi ve öğrencilerle iletişim kurması yasaklanmıştır.

Öğrenci devamsızlık ve izin işlemlerinde sürelerde güncelleme yapılmıştır.

Öğrencilerin sınıf geçme kriterlerinde, not ve devamsızlık sınırlarında güncelleme ve sınırlama yapılmıştır.

Yazılı ve uygulama sınavlarında değişiklikler yapılmıştır.

Ders geçme notlarında sınırlar getirilmiştir.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında ana dil ve ikinci dil öğretiminde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin İngilizce yeterlilik düzeylerine ulaşırken aşağıda adım adım kullanılan sözlü-yazılı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının, gerçekleştirilen tespit sınavlarının İngilizce eğitimi açısından hem İngiliz dili ve edebiyatı hem de şive ve lehçe açısından uygunluğu önem arz etmektedir.

2 | Eğitim Her Yerde

Yukarıda Verilen İbarelerin Ölçme ve Değerlendirme Alanına Etkisi

Ana dil (Türkçe/Türk dili ve edebiyatı) ile yabancı dil (birinci yabancı dil, ikinci yabancı dil) derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Ülke geneli ya da il/ilçe geneli ortak yazılı sınav yapılması durumunda sınavın uygulamalı kısmı okul tarafından yapılır ve iki sınav birlikte değerlendirilmektedir.

İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılır.

Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde bir sınav daha yapılabilir.

Ulusal/uluslararası izleme araştırmaları ile merkezî sınavlar haricinde zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz

Öğretmenler tarafından ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğrencilerin gelişimini belirlemek için kısa süreli sınavlar yapılabilir.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’te yer alan amaçlar esas alınır.

Dört beceride Türkçe ve Yabancı Dil (Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil) Dil Sınavı Uygulaması

Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerindeki gelişimlerinin izlendiği araştırmadır.

Dört beceride Türkçe ve İngilizce dil sınavı araştırmalarında aşağıdaki esaslara uyulur:

Araştırma iki yıllık döngüler hâlinde yapılacaktır.

Araştırmada örneklem, ülkeyi temsil edecek şekilde belirlenecektir.

Araştırma, e-Sınav veya yazılı olarak yapılabilir.

Araştırma sonuçlarına yönelik ülke raporu hazırlanacaktır.

Not: Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak. Aynı zamanda ilkokullarda, süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin, sürecin başında bulunduğu noktayla sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya koyulacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenciyle velisine geri bildirim verilecek. Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacaktır.

Senaryo Uygulamasına Göre Sınavın Ölçme ve Değerlendirme Süreci

Türkçe ve yabancı dil (Birinci ve ikinci yabancı dil) derslerinin sınav puanları, yazılı sınavın yüzde 50’si, dinleme sınavının yüzde 25’i ve konuşma sınavının yüzde 25’i alınarak hesaplanacaktır.

Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın yüzde 70’i, dinleme sınavının yüzde 15’i ve konuşma sınavının yüzde 15’i alınarak hesaplanacak. Böylelikle dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecektir.

İlkokullarda öğrencilerin Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacaktır.

Yazılı ve uygulamaları sınavlarda öğrencilerin, dinleme, okuma ve anlama becerileri değerlendirilecektir.

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Her öğrenci için yeteri zaman ayrılarak ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılacaktır.

Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacaktır. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacaktır. Böylelikle;

 • Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın %50’si, dinleme sınavının %25’i ve konuşma sınavının %25’i alınarak hesaplanacaktır.
 • Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları; yazılı sınavın %70’i, dinleme sınavının %15’i ve konuşma sınavının %15’i alınarak hesaplanacaktır.

Senaryo Uygulamasına Göre Sınavın Ölçme ve Değerlendirme Sürecine Dair Önemli Notlar

 • Senaryolar, okul genelinde yapılacak ortak sınavlara yönelik oluşturulabilecek farklı yazılı örneklerini ifade etmektedir. Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış gibi diğer soru türleri kullanılmayacaktır.
 • Ülkemizde ki ortak sınav sonuçlarıyla ilgili liste ve karşılaştırmalı veri yayınlanmayacaktır.
 • Sınavda kopya çeken öğrenci “K” yani kopya olarak işaretlenip, not verilmeyecektir.
 • Öğrenci velileri sınav sonuçlarına üç gün içerisinde itiraz edebilecektir.
 • Öğrencilerimizden özürleri nedeniyle 60 gün derse devam edemeyenlere notu bir dönem eksik verilecektir.
 • Ana dil ve ikinci dil sınavlarında not % 50 yazılı ve yüzde % 50 dinleme-konuşma alınıp hesaplanacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde % 70 yazılı, % 15 dinleme ve % 15 ise konuşma dil becerileri göz önünde bulundurularak puanlandırma sistemi uygulanacaktır.
 • Kaynaştırma öğrencileri için program tamamen bireyselleştirilip, ortak sınava katılımlarını okul yönetimi belirleyecektir.
 • Sınav puanları 100 üzerinden hesaplanacak ve yanlışlar doğruyu götürmeyecektir.
 • Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir. Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecektir.
 • Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacaktır.
 • Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacaktır.

Sonuç olarak;

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda İngilizce eğitiminin başlangıcından lise eğitiminin son sürecine kadar Cumhuriyetin yüzüncü yılında ikinci dil öğretimi, ölçme ve değerlendirme alanında yapılan değişikliklerin kullanılan materyal içeriklerinin, açık uçlu yazılı ve uygulamalı sınav işlemlerinin yapılacak uygulamalarla yaklaşım, yöntem ve temel araçlar yönünden etkin ve verimli bir bağ kurulmalıdır. Aynı zamanda yabancı dil eğitimini, Cumhuriyetin yüzüncü yılında hem öğretim hem de ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için uygulamalı çalışmalar, projeler ve etkinlikler ile somutlaştırılması, öğrenim sürecinde dil ve edebiyatı hem de şive ve lehçe açısından iletisini üretebilecek öğrenim portföyüne ulaşmak en büyük hedefimizdir.

Sefa Sezer

İngilizce Öğretmeni / English Teacher

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı

Facebook Yorumları

Yorumunuz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.